Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Ochrona własności intelektualnej

Platformy/portale Pietro Fiorentini i cała ich zawartość, w tym między innymi logo, ikony, marki, tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, audio, ilustracje, informacje techniczne i handlowe oraz oprogramowanie (zwane dalej „Zawartością Portalu”), są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy. Klient jest upoważniony do przeglądania, powielania, drukowania i pobierania dokumentów lub innych materiałów, w tym audio i wideo, znajdujących się w Portalu wyłącznie do użytku osobistego, w celach informacyjnych, a nie komercyjnych. W żadnym wypadku Klient nie może modyfikować, kopiować, dystrybuować, wysyłać, reprodukować, publikować, licencjonować, wykorzystywać do tworzenia innych aplikacji, przekazywać ani sprzedawać Treści Portalu.

Nieujawnianie i poufność

Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie informacje, o których dowie się podczas korzystania z Portalu i Zawartości Portalu, są poufne i zastrzeżone oraz zobowiązuje się zapewnić, że on sam oraz jego współpracownicy i pracownicy nie będą ich wykorzystywać ani ujawniać osobom trzecim w jakikolwiek sposób.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Sprzedawca nie gwarantuje, że Portal nie zawiera błędów ani że oferowane produkty są stale dostępne. Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do korzystania z Zawartości pod względem poprawności, dokładności, stosowności, przydatności, precyzji, niezawodności lub innych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z powodu błędu wynikającego z niewłaściwego wyboru dokonanego przez Klienta, towary zakupione przez Klienta za pośrednictwem Portalu są nieodpowiednie do ich zamierzonego zastosowania.

Informacje kontaktowe

W przypadku wszelkich wyjaśnień lub próśb o pomoc dotyczących korzystania z PF, Klient może zwrócić się do wewnętrznego kontaktu referencyjnego Sprzedawcy, dzwoniąc pod numer +48 61 87 00 107 (pon.-czw. 08:00 – 16:00, piątek 08:00 – 14:00).

Prawo właściwe i jurysdykcja

Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Fiorentini Polska Sp. z o.o.

Ochrona danych Klienta zgodnie z (wł.) Dekretem ustawodawczym nr 196 z 30.6.2003 (z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem (UE) 679/2016

Wszelkie dane Klienta uzyskane w związku z rejestracją w Portalu lub korzystaniem z niego przez Klienta będą przetwarzane i przechowywane przez Sprzedawcę w formie papierowej, elektronicznej lub na nośnikach magnetycznych i będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

Przewiń do góry
GÓRA
Please turn to portrait for a better experience

Obróć do pozycji portretowej,
aby uzyskać lepsze wrażenia